بالکن سبز گلنار

نام پروژه: بالکن گلنار

معمار: مهندس آزاده عزیزی

موقعیت پروژه: فرشته

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: زمستان 1400

امکانات : طراحی و تامین پوشش گیاهی بالکن؛ سیستم آبیاری اتوماتیک فلاورباکس بالکن

روند اجرای پروژه: در این پروژه در مورد فلاورباکس های بالکن، ابتدا به منظور حفظ رطوبت، زهکشی مناسب و حفظ خاک سه لایه ژئوتکستایل، ژئودرین و فیلتر خاک انجام و سپس خاک نباتی مناسب اضافه و کاشت پوشش گیاهی و نصب سیستم آبیاری اتومکاتیک  انجام شد.