خانه سام پاسداران (فلاورباکس داخلی)

نام پروژه: خانه سام پاسداران

معمار: جناب آقای مهندس نوید امامی
موقعیت پروژه: پاسداران

کاربری: رستوران

سال و فصل اجرا: تابستان 1398

امکانات: سیستم سلف واترینگ، سیستم آبیاری اتوماتیک، تنوع گونه های گیاهی

روند اجرای پروژه: پروژه سام پاسداران زمانی به ما تحویل گردید که فلاورباکس های فضای داخلی این پروژه بدون داشتن زهکش برای خروج آب اضافی ساخته شده بود. بنابراین ما به دنبال راه حلی برای چگونگی کاشت گیاهان در این پروژه، تصمیم به اجرای سیستم سلف واترینگ گرفتیم. سیستمی که با کنترل آبیاری می توان با خاصیت اسمزی آب لازم را در اختیار گیاه قرار داد بدون اینکه خاک در نتیجه آبیاری زیاد غرقابی شود. موفقیت این پروژه باعث شد که در سایر پروژه های فضاهای داخلی مون هم بتوانیم این سیستم را پیاده سازی نماییم.