دکوراسیون داخلی سبز سانوفی

نام پروژه: دکوراسیون داخلی سبز سانوفی
معمار: دفتر معماری باغ ایرانی
موقعیت پروژه: تهران؛ الهیه
کاربری: اداری
سال و فصل اجرا: بهار 1402
امکانات : پوشش گیاهی ساکولنت ها و کاکتوس ها
روند اجرای پروژه: نقش عناصر طبیعی مخصوصا گیاهان؛ در جذابیت فضا و طراحی داخلی بر کسی پوشیده نیست.
در طراحی این پروژه نیز، دفتر معماری باغ ایرانی همچون سایر پروژه های داخلی این دفتر، رویکردی طبیعت گرا به یک محیط کار داشت. ما نیز سعی کردیم با انتخاب گیاهان مناسب از خانواده کاکتوس ها و ساکولنت ها برای هر قسمت از فضای محیط کاری و جانمایی درست آنها براساس ویژگی های محیطی، به هر چه بهتر اجرا شدن ایده طراح کمک نماییم.
طراحی سبزینگی با استفاده از کاکتوس ها و ساکولنت هابه عنوان یک المان گیاهی؛ علاوه بر زیبایی ذاتی؛ حس طبیعت رو در فضا ایجاد و تمام سال جذابیت خود را حفظ می کند.
طراحی و اجرای یک باغ کاکتوس به عنوان نماد و تقلیدی از طبیعت، یکی از جذابترین قسمت های این پروژه است که هم از لحاظ زیبایی شناسی و هم عملکردی تلاش معمار در جهت ارائه تفسیری از اصول طبیعت برای ساخت فرم های طبیعی است.