دیوار سبز چهل باغ

نام پروژه: دیوار سبز چهل باغ

معمار: دفتر معماری شیفت

موقعیت پروژه: خیابان فرشته

کاربری: مسکونی

سال و فصل اجرا: تابستان 1398

امکانات : دبوار سبز کابلی، سیستم آبیاری اتوماتیک، گیاه نی خیزران و گیاهان رونده داخلی

روند اجرای پروژه:

دیوار سبز چهل باغ در لابی یک مجتمع مسکونی احداث شد. چالش اصلی در این پروژه علاوه بر گاتر و کف شور که همیشه در دیوارهای سبز داخلی مسئله مهمی است، از اونجایی که باید کاشت گیاهان هم تراز با کف تموم شده لابی می شد، عمق بسیار کم کاشت بود که ما را مجبور می کرد از گیاهان کوچکتر استفاده کنیم.

در این پروژه به علت تعجیل کارفرما در سبز دیدن کامل دیوار، به منظور افزایش سبزینگی تا زمان رشد کامل گیاهان رونده، از گیاه نی خیزران در پشت دیوار سبز استفاده شد تا نمایی سبز برای لابی ایجاد کند.