تراس سبز ملاصدرا (باغ ژاپنی)

نام پروژه: باغ ژاپنی شیرین

معمار: مهندس امین دارویی

موقعیت پروژه: خیابان ملاصدرا، ساختمان تجاری اداری شیرین

کاربری: اداری

سال و فصل اجرا: بهار 1397

امکانات: سیستم روف گاردن نیمه متمرکز با ایده باغ های ژاپنی، سیستم آبیاری اتوماتیک

روند اجرای پروژه: طراحی این پروژه به منظور ایجاد یک چشم انداز زیبا به تراس دفتر مدیریت یک واحد اداری و با ایده باغ های ژاپنی توسط تیم منظر سبز انجام و پس از تایید کارفرما مطابق با طرح اجرا گردید.
ایجاد یک تراس گاردن با سیستم نیمه متمرکز و با بهره گیری از اصول باغ های ژاپنی و بهره مندی از پوشش گیاهی زیاد، برای ایجاد یک چشم انداز زیبا از اهدافی بود که در این پروژه رعایت گردید.
حاکمیت هارمونی و تعادل در منظرسازی از مشخصه های باغ ژاپنی است که در طراحی و اجرای این پروژه رعایت گردید به گونه ای که تمامی عناصر جایگاه و کیفیت یکسانی در طرح دارند و هیچ عنصری ظهوری برجسته تر از سایر عناصر ندارد.